logotyp

Všeobecné obchodní podmínky B2B platné od 10.2.2021

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10. 2. 2021

Prodávající: HOLAS Lighting, s.r.o.
Sídlo: Dr. Janského 953, 252 28, Černošice
Identifikační číslo: 07051514 
DIČ: CZ07051514      
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze oddíl C, vložka 293775 (dále jen „Prodávající“)

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu LED-ZAHRADA.cz umístěného na internetových adresách 
www.led-zahrada.cz, www.ledzahrada.cz, www.zahradni-lampy.cz


Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa pro doručování:
HOLAS Lighting, s.r.o.
Dr. Janského 953
252 028 Černošice
(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty: info@led-zahrada.cz (dále jen „Kontaktní e-mail“)
Telefon: (+420) 774 700 078 (dále jen „Kontaktní telefon“)

1.   Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „LED-ZAHRADA.cz“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetových adresách www.led-zahrada.cz, www.ledzahrada.cz, www.zahradni-lampy.cz (dále jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

1.2.   Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele.

1.3.   Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem občanským zákoníkem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4.   Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.5.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

2.6.   Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele. Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i se Všeobecnými obchodními podmínkami pro maloobchod.

2.   Vymezení pojmů

2.1.   Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2.   Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.

2.3.   Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou exteriérová a interiérová svítidla, příslušenství, dárkové poukazy a další zboží zobrazované na webovém rozhraní.

3.   Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1.   Nabídkou na uzavření smlouvy je objednávka zboží ze strany Kupujícího. Smlouva vzniká přijetím nabídky ze strany Kupujícího.

3.2.   Objednávku je možné učinit pomocí prostředků komunikace na dálku nebo jiným způsobem, který Prodávající umožňuje. Pro objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku se použije článek 3 Všeobecných obchodních podmínek pro maloobchod.

3.3.   Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná.

4.   Dodací podmínky

4.1.   Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

4.2.   Na základě dohody smluvních stran může Prodávající zajistit pro Kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit Kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží Kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.

4.3.   Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

4.4.   Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.

4.5.   V případě nepřezvetí zboží Kupujícím má Prodávající právo požadovat úhradu nákladů spojených s marně uskutečněnou dopravou. 

5.   Cena zboží a platební podmínky

5.1.   Na webovém rozhraní jsou uvedeny katalogové ceny včetně DPH. Z těchto cen je Prodávající oprávněn poskytnout Kupujícímu slevu, a to zejména v závislosti na množství objednávaného zboží nebo na předchozích nákupech Kupujícího.

5.2.Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

  • v hotovosti při osobním odběru na Kontaktní adrese nebo při platbě na dobírku
  • bezhotovostně před dodáním zboží na základě proforma faktury
  • bezhotovostně po dodání zboží na základě faktury
Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží bezhotovostně po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

5.3.   V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.4.   V případě platby fakturou je kupní cena splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Kupní cena je splacena okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího

5.5.   Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

5.6.   V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Prodávajíc rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího.

5.7.   Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR), ceny jsou přepočítány kurzem uvedeným ve webovém rozhraní ke dni objednávky.

5.8.   Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.

5.9.   Veškeré zboží dodané Kupujícímu je až do plného uhrazení kupní ceny Kupujícím majetkem Prodávajícího. V případě neuhrazení zboží má Prodávající právo vymáhat, či v případě realizace osvětlení zdemontovat, dodané zboží.

6.   Odstoupení od kupní smlouvy

6.1.   Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).

6.2.   Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.

6.3.   Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

6.4.   Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

6.5   Odstoupení musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7.   Odpovědnost za vady a reklamační řád

7.1.   Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení.

7.2.   Prodávající poskytuje při nákupu na IČO Kupujícímu záruční lhůtu v délce 12 měsíců od zakoupení zboží. 

7.3.   Práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

7.4.   Podmínky odpovědnosti za vady zboží a záruční odpovědnost se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

7.5.   Náklady na dopravu reklamovaného zboží k Prodávajícímu si Kupující hradí sám.

8.   Všeobecná ustanovení a ochrana osobních údajů, obchodního tajemství a obchodní politiky Prodávajícího

8.1.   Při sjednávání smlouvy a jejím plnění si mohou být Kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

  • uchovávat jako důvěrné;
  • neposkytnout je bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě; 
  • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smluvního vztahu sjednaného Prodávajícím;
  • nevyužít jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl Prodávajícího poškodit.

8.2.   Dále se Kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu Prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu Prodávajícím.

8.3.   Kupující je oprávněn používat při své obchodní činnosti obchodní značku a propagační materiál Prodávajícího, pokud mu k tomu Prodávající udělí písemný souhlas.
Používání nesmí poškodit nebo ohrozit pověst Prodávajícího.

8.4.   Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. 

8.5.   Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (nabídek, ceníků, akcí apod.) a faktur na prodávajícímu známé e-mailové adresy vztahující se ke kupujícímu.

8.6.   Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, a se zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na těchto internetových stránkách

8.7.   Kupující se zavazuje podílet se aktivně ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. na informovanosti spotřebitele (konečného uživatele) o způsobu zajištění zpětného odběru, a to předáním informací o příslušných provozovatelích kolektivních systémů.

8.8.   Prodávající plní své povinnosti výrobce elektrozařízení v plném rozsahu, zejména pak povinnost hradit příslušný recyklační příspěvek, prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL, za veškerá elektrozařízení uvedená na trh v České republice, tedy i za elektrozařízení, které od nás Vaše společnost odebírá jako distributor či poslední prodejce.


9.   Rozhodčí doložka

9.1   Všechny spory, které vzniknou z kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

9.2.   E-mailové adresy pro vedení řízení on-line si smluvní strany sdělí při uzavírání smlouvy.

10.   Závěrečná ustanovení

10.1.   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.

10.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Zpět na hlavní výpis

PŘIHLÁŠENÍ DO E-SHOPU
Luxusní ručně vyráběná svítidla
HOLAS Lighting, s.r.o.
Dr. Janského 953
252 28 Černošice

OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ 8:30 - 16:30

Výdejna a showroom:
Call +420 774 700 078

Technická podpora:
Call +420 775 300 073

E-mail: info@led-zahrada.cz
Rychlý kontakt
Telefon +420 774700078
Moderní led svítidla pro moderní zahradu
LOGIN
Košík
Facebook led zahrada
Instagram led zahrada
Pinterest led zahrada
YouTube led zahrada
Nákupní košík
položek v košíku: 0
Do dopravy zdarma zbývá: 1 500 Kč

Kopírování obrázků a obsahu je možné pouze s písemným souhlasem autora.
Created by © 2011-2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign