logotyp

Reklamace

Reklamace

Stalo se něco s vaším zakoupeným zbožím? Nastalé komplikace nás velice mrzí. 
Kontaktujte nás a reklamaci bezodkladně vyřešíme k vaší plné spokojenosti.

Oznámení o reklamaci zboží

*
*
*
*
*
*
:
Způsob vyřízení reklamace vybírejte dle následujících možností:
  1. bezplatné odstranění vady opravou
  2. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny
  4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy (v prvních 12 měsích nebo při opakované závadě)
Pokud si nejste jisti, který způsob vyřízení reklamace můžete ve svém případě požadovat, podívejte se níže do Reklamačního řádu.

Reklamované zboží nám můžete zaslat zdarma pomocí služby Zásilkovna

Vyberte si nejbližší podací místo Zásilkovny na 
www.zasilkovna.cz/pobocky.
Reklamované zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Balík předejte na přepážce a řeknete kód 
99956900.
Dostanete potvrzení o jeho přijetí, které si uchovejte.

Reklamační řád

Prodávající:

HOLAS Lighting, s.r.o. 

Sídlo: Dr. Janského 953, 252 28, Černošice
Identifikační číslo: 07051514
DIČ: CZ07051514     
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 293775
(dále jen „Prodávající“)

pro reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.led-zahrada.cz

Adresa pro doručování reklamovaného zboží:
HOLAS Lighting, s.r.o. 
Dr. Janského 953
252 028 Černošice
(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty: info@led-zahrada.cz (dále jen „Kontaktní email“)
Telefon: (+420) 774 700 078 (dále jen „Kontaktní telefon“)


UPOZORNĚNÍ:
 Pokud jste v našem e-shopu nakoupili zboží na IČO, svá práva z vadného plnění můžete uplatnit v době 12 měsíců od zakoupení zboží. Náklady na dopravu při uplatnění reklamace si hradíte sami, pokud se předem nedohodneme jinak. 


Následující odstavce jsou výňatkem z našich Všeobecných obchodních podmínek pro maloobchod.PRAVIDLA REKLAMACÍ

8.1.  Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž jsme souhlasili;
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, pokud je ke zboží potřeba.

8.2.  Dále odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností:

a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, pokud takové technické normy nejsou;
b) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením Smlouvy.

Za uvedené čtyři body neodpovídáme v případě, že jsme vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost zboží liší a vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.

8.3.  Berte prosím na vědomí, že jste při instalaci osvětlení povinni zohlednit způsob využití zahrady, především druhy a potřeby rostlin a dřevin zasazených na zahradě. Některé druhy rostlin mohou být citlivé na světlo, proto umístění zdroje světla v jejich blízkosti může mít negativní vliv na jejich životnost a vzhled. Pokud provedeme instalaci my, na takové druhy rostlin jste povinni nás upozornit, abychom vám mohli doporučit vhodné umístění osvětlení. Za škody způsobené nevhodným rozmístěním osvětlení neneseme odpovědnost.


8.4. Odpovídáme vám za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, kterou jsme podle Smlouvy provedli my nebo někdo jiný na naši odpovědnost.

8.5. Práva z vadného plnění nemáte v případě, že jste vadu sami způsobili, například nevhodnou péčí nebo používáním zboží v nevhodných podmínkách. Vadou zboží není běžné opotřebení z obvyklého používání. Opotřebením z obvyklého používání se rozumí i snížení kapacity baterií a akumulátorů.

8.6. Svá práva z vadného plnění můžete uplatnit do dvou let od převzetí zboží. Má se za to, že pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

8.7. Pokud jste vadu vytkli oprávněně, dvouletá doba na uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, kdy jste nemohli věc používat. Třeba proto, že jsme ji měli u sebe my v rámci reklamačního řízení.

8.8. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě, dostupné nejpozději v okamžiku uzavření Smlouvy, uvedena doba, po kterou lze si zboží při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že vás uspokojíme nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li zboží mít vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce (záruční list), který vám vydáme nejpozději při převzetí věci. Vadu krytou zárukou za jakost musíte vytknout nejpozději ve lhůtě určené délkou záruční doby. Berte na vědomí, že záruka za jakost se nevztahuje na svítidla, od kterých jste odstřihli systémový konektor.

8.9. U použitého zboží není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Pokud si od nás kupujete použitou věc, můžete u nás uplatnit práva z vadného plnění pouze do jednoho roku od převzetí takového zboží.


POSTUP REKLAMACE ZBOŽÍ

8.10. Reklamaci můžete uplatnit online vyplněním formuláře viz výše, elektronicky na info@holas-lighting.cz, dopisem/osobně na adrese Dr. Janského 953, 252 28, Černošice, popřípadě telefonicky na (+420) 774 700 078. Zboží nám prosím neposílejte na dobírku, nebudeme na něj brát zřetel.

8.11. Našim zákazníkům umožňujeme bezplatné vrácení reklamovaného zboží prostřednictvím Zásilkovny, a to zdarma. Jak při odeslání zboží postupovat se dozvíte výše na stránce.

8.12. Zboží dodejte čisté a kompletní, tedy tak, jak jste jej od nás obdrželi, abychom mohli reklamaci posoudit.

8.13. Pokud chcete uplatnit reklamaci, prosím uveďte nám:

a) vaše kontaktní údaje;
b) popis vady zboží (např. světelný zdroj nesvítí, svítidlo svítí méně než dřív);
c) vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace (např. požaduji dodání nového svítidla).

8.14. Pokud má zboží vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat:

a) dodání nové věci bez vady; nebo
b) opravu věci, ledaže je pro nás vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

8.15. V těchto případech můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy:

a) pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže;
b) když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více (posuzuje se individuálně);
c) pokud je vada podstatným porušením smlouvy; to je situace, kdy byste si zboží vůbec nezakoupili, pokud byste věděli, že k takovému porušení dojde;
d) když je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.

8.16. Odstoupit od Smlouvy ale nemůžete, pokud není vada zboží významná.

8.17. Práva z vad můžete vytknout přímo nám. Pokud je ale k opravě určený námi nebo výrobcem někdo jiný (např. servis), kdo je k dispozici v našem okolí nebo v místě, které je vám bližší, vytkněte prosím vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

8.18. Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.


VYŘÍZENÍ REKLAMACE ZBOŽÍ

8.19. Pokud není k opravě určený někdo jiný (např. servis), jsme povinni přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, kde je to možné s ohledem na sortiment prodávaných produktů, případně i v našem sídle.

8.20. Při uplatnění reklamace vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje, abychom vám mohli dát vědět o vyřízení reklamace.

8.21. Do 30 dnů od uplatnění reklamaci vyřídíme (včetně odstranění vady) a informujeme vás o tom. Můžeme se společně dohodnout i na delší lhůtě. Pokud 30denní lhůtu nedodržíme, můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.22. Po vyřízení reklamace vám vydáme elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace.

8.23. Máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (pokud byla oprávněná a uznaná), kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak vám nemusí být přiznány.

8.24. Před prvním použitím některého zboží jste povinni prostudovat návod k použití, pokud vám ho zašleme elektronicky nebo spolu se zbožím a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž vystavujete nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodíte a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

PŘIHLÁŠENÍ DO E-SHOPU
Luxusní ručně vyráběná svítidla
HOLAS Lighting, s.r.o.
Dr. Janského 953
252 28 Černošice

OTEVÍRACÍ DOBA
PO-PÁ 8:30 - 16:30

Výdejna a showroom:
Call +420 774 700 078

Technická podpora:
Call +420 775 300 073

E-mail: info@led-zahrada.cz
Rychlý kontakt
Telefon +420 774700078
Moderní led svítidla pro moderní zahradu
LOGIN
Košík
Facebook led zahrada
Instagram led zahrada
Pinterest led zahrada
YouTube led zahrada
Nákupní košík
položek v košíku: 0
Do dopravy zdarma zbývá: 1 500 Kč

Kopírování obrázků a obsahu je možné pouze s písemným souhlasem autora.
Created by © 2011-2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign